• Informace k whistleblowingu

    Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU, můžete činit v případě, že jste se o jednání v rámci organizace, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpisy, dověděli v souvislosti s vaší prací, vzděláváním nebo jinou obdobnou činností v organizaci.

    Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

    Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v organizaci je pověřena

    Alena Struhárová, administrativní pracovnice organizace (dále též "pověřená osoba").

    Způsoby podání oznámení

    Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v organizaci lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

    Elektronicky

    Pověřenou osobu organizace lze oslovit pomocí této mailové adresy: whistleblowing@zssvzabreh.cz.

    Písemně

    Dopis s označením „Ochrana oznamovatelů – k rukám pověřené osoby“ zašlete poštou doporučeně na adresu organizace nebo doručte osobně.

    Telefonicky

    K řešení touto formou je zřízeno speciální telefonní číslo: 770 114 947

    Osobně

    Pověřená osoba má své pracoviště v kanceláři školy, kde ji můžete vyhledat. Z rozhovoru mezi vámi a pověřenou osobou bude pořízen výstižný zápis ze schůzky. Tento zápis budete mít možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

    Instituce pro alternativní podání oznámení

    Oznámení je možné taktéž podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

    Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

    Každé oznámení bude řádně zaevidované a prošetřené. K oprávněným podnětům organizace přijme nápravná opatření.

    Bude-li organizace znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

    Ochrana oznamovatele

    Pověřená osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

    Poučení – nepravdivá oznámení                                                                                                             

    Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč. Navíc se osoba, která vědomě podala nepravdivé oznámení, nemůže domáhat ochrany před odvetným opatřením.       

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě